Members

Group Leader

Professor Weisan Chen

Chen labResearch Fellows

Dr Erika Duan
Dr Sara Oveissi

PhD students

Jieru Deng
Jennifer Huang
Jerry Jiang
Chuanxin Liu
Chunni Lu
Cristina Triffon

Visiting scientists

Tianjiao Wang