Members

Group Leader

Professor Weisan Chen

Chen labResearch Fellow

Dr Erika Duan

PhD students

Jieru Deng
Jennifer Huang
Jerry Jiang
Chuanxin Liu
Chunni Lu
Cristina Triffon

Visiting scientist

Jing Song