Thai study

ผู้วิจัยต้องการสัมภาษณ์นักเรียนเกย์หรือไบที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ระดับชั้น .6 หรือ ปวช. ในปีการศึกษานี้

และอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้

 

ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชีวิตของนักเรียนเกย์หรือไบ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น .6 หรือ ปวช. ในปีการศึกษานี้  การวิจัยนี้มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทางเพศ ในบริบทของการดำเนินชีวิตทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของความคิดและการดำเนินชีวิตทั่วไปและทางเพศก่อนและหลังจากสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ จำนวนของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มี 24 คน มีคุณสมบัติ คือ

  • เป็นเกย์หรือไบ
  • จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น .6 หรือ ปวช. ในปี .. 2554
  • เกิดก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2536 (ต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งแรก)
  • อาศัยอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้
  • ยินยอมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทั่วไปและทางเพศ
  • ยินยอมเข้ารับการสัมภาษณ์ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 นาที ภายในระยะเวลา 1 ปี สถานที่สาธารณะที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กำหนด

การสัมภาษณ์จะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับค่าตอบแทน 250 บาทต่อการสัมภาษณ์ 1 ครั้ง  ผู้วิจัยเป็นชาวต่างชาติที่สามารถพูดภาษาไทยได้และจะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย โดยการสัมภาษณ์รอบแรก จะเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2554

 

หากประสงค์ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการวิจัย โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0890914544 (หรือส่งข้อความ SMS แล้วจะติดต่อกลับ) หรืออีเมล์ jan.researcher@gmail.com